Testa versija v2.1
#

ĶĪMIJAS ZINĀTNE LATVIJĀ

Latvijā ir dažas zinātņu nozares, kas spēj konkurēt ar savām izstrādnēm pasaules līmenī, piemēram, moderno materiālu zinātne, biomedicīna, farmaceitiskā ķīmija, koksnes ķīmija u. c. Šo zinātņu nozaru kapacitāti apliecina gan pasaules līmeņa patenti un publikācijas, gan zinātnieku sekmes ES Ietvara programmās pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomās, kas ir apliecinājums Latvijas zinātniskā potenciāla konkurētspējai pasaulē. Latvijas ķīmiķiem izveidojusies sekmīga ilgtermiņa sadarbība ar Eiropas un pasaules augsto tehnoloģiju firmām, īpaši farmaceitiskajā ķīmijā un biomedicīnā.

Šajā sadaļā ir atrodamas ziņas par svarīgākajām zinātnes un pētniecības institūcijām Latvijā, kuru darbība ir cieši saistīta ar ķīmijas zinātni.

Latvijas zinātniskiе institūti un centri

 • Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067
 • Tālrunis: +371 67808200
 • Fakss: +371 67442407

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram ir šādas funkcijas:

 • veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus molekulārajā bioloģijā, ģenētikā, bioķīmijā, biomedicīnā, biotehnoloģijā un citās dabaszinātņu nozarēs;
 • radīt un izpētīt jaunas bioloģiski aktīvas vielas un diagnostikas līdzekļus, kā arī izstrādāt to iegūšanas tehnoloģijas;
 • veikt cilvēka genoma pētījumus un veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu medicīnā;
 • sadarbībā ar augstskolām veicināt zinātnes un augstākās izglītības integrētu attīstību bioloģijas, ķīmijas, medicīnas un citās dabaszinātņu nozarēs;
 • atbilstoši kompetencei sniegt pakalpojumus pētniecības jomā;
 • piedalīties valsts un starptautiskos pētījumu projektos. un pētniecības programmās;
 • atbilstoši kompetencei veikt zinātnisko ekspertīzi, īpaši medicīnas, veterinārās medicīnas un augu aizsardzības jomā.

 • Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
 • Tālrunis: +371 67014801
 • Fakss: +371 67550338
 • E-pasts: sinta@osi.lv

Latvijas Organiskās sintēzes institūta līdzstrādnieki sadarbībā ar Latvijas, gan ar ārvalstu farmaceitiskajām firmām veic pētījumus organiskajā ķīmijā, molekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā

 • Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
 • Tālrunis: +371 67553063
 • Fakss: +371 67550635
 • E-pasts: koks@edi.lv

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (KĶI) ir vadošais koksnes zinātnes centrs Latvijā. KĶI misija – zinātniski pamatotu, videi draudzīgu mazatkritumu tehnoloģiju izstrāde konkurētpsējīgu materiālu un produktu ieguvei no koksnes un citas biomasas.

 • Ķengaraga ielā 8, Rīga, LV-1063
 • Tālrunis: +371 7187816
 • Fakss: +371 7132778
 • E-pasts: ISSP@cfi.lu.lv

Galvenie darbības virzieni ir:

 • elektronisko un jonu procesu pētījumi platzonas materiālos ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi;
 • neorganisko materiālu - monokristālu, keramikas stiklu un to plāno kārtiņu, kā arī nanostrukturētu virsmu izstrāde optikai, elektronikai un enerģētikai;
 • funkcionālu organisko molekulu un polimēru struktūru izpēte fotonikai un organiskai elektronikai;
 • zinātnisko instrumentu un analītisko aparātu, sensoru izstrāde un ražošana vides monitoringam;
 • redzes zinātne, jaunu tehnoloģiju psiho-fizikālo pētījumu un redzes aprūpes tehnoloģiju attīstīšana.

 • Miera iela 34, Salaspils, Rīgas raj., LV-2169
 • Tālrunis: +371-67944711
 • Fakss: +371-67800779
 • E-pasts: nki@nki.lv

Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts veic teorētiskus un praktiskus pētījumus neorganiskajā ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā un materiālzinātnēs

 • Daugavgrīvas iela 8, Rīga, LV-1048
 • Tālrunis: +371 67610851
 • Fakss: +371 67601995
 • E-pasts: hydro@latnet.lv

Valsts zinātnisks institūts, kurš pēta ar Baltijas jūras vidi un ekoloģiju saistītas fundamentālas un praktiskas problēmas. Darbs galvenokārt ir orientēts uz Rīgas jūras līci un Baltijas jūras Latvijas daļu, kur institūts ir atbildīgs par jūras vides monitoringu.

 • Institūta iela 1, Sigulda, Rīgas rajons, LV-2150
 • Tālruņis: +371 67976307
 • Fakss: +371 67976655
 • E-pasts: sigra@lis.lv, sigra@sigra.lv

Galvenais institūta «Sigra» darbības virziens ir augstas kvalitātes, nepiesārņotas, drošas un veselīgas dzīvnieku izcelsmes pārtikas izejvielu ražošanas zinātniskā pamatojuma izstrāde.

 • Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 • Tālruņis: +371 65425297
 • E-pasts: Arturs.Skute@du.lv

Ekoloģijas institūta darbības galvenie uzdevumi ir izstrādāt, realizēt un koordinēt: zinātniskos projektus; zinātniskos simpozijus, konferences un kongresus; zinātnisko izdevējdarbību; studiju programmas; izglītības projektus; dabas aizsardzības un teritorijas attīstības plānus. EI veic fundamentālos un lietišķos pētījumus vides zinātnē.

 • Dobeles iela 43, Jelgava, LV-3001
 • Tālrunis: +371 63025517
 • Fakss: +371 63027180

Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts veic fundamentālus un lietišķus pētījumus ūdenssaimniecībā, hidraulikā, ekoloģijā un vides zinātnēs.

 • Zemkopības institūts-7, Skrīveri-1, Aizkraukles raj., LV-5126
 • Tālrunis: +371 65197512
 • Fakss: +371 65197954
 • E-pasts: szc@inbox.lv

Zemkopības zinātniskais institūts veic zinātniskos pētījumus, selekcionē daudzgadīgos zālaugus un sagatavo jaunāko šķirņu augstākās kategorijas sēklu, pārbauda laukaugu šķirņu saimnieciskās īpašības konvenciālajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā, sagatavo jaunos zinātniekus saskaņā ar LLU doktorantūras programmu.

Institūtā notiek zemnieku un citu lauksaimniecības speciālistu izglītošana, popularizē zinātņu atziņas, tiek veiktas augšņu un augu analīzes.

 • Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006
 • Tālrunis: +371 67551145
 • Fakss: +371 67820467

Polimēru mehānikas institūta galvenie darbības virzieni ir:

 • materiālu deformēšanās un sabrukuma teorētiski un eksperimentāli pētījumi;
 • kompozītu konstrukciju mehānika, skaitliskās aplēses metodes un optimizācija;
 • materiālu ilglaicīgas pretestības prognozēšana un apkārtējās vides faktoru ietekme uz to ekspluatācijas īpašībām;
 • materiālu fizikāli mehānisko īpašību nesagraujošās pārbaudes.

 • Šķūņu iela 4, Rīgā
 • Tālrunis: +371 67225493
 • Fakss: +371 67225217
 • E-pasts: asi@lu.lv

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts veic fundamentālus un lietišķus pētījumus atomfizikā, spektroskopijā, fotonikā un ar tām saistītajās starpnozarēs. Institūtā tiek arī izstrādātas jaunas optiskās metodes un ierīces izmantošanai ražošanā, medicīnā un vides monitoringā.

Atomfizikas un spektroskopijas institūta līdzstrādnieku galvenie pētījumu virzieni:

 • atomi stipros lāzeru laukos (teorija);
 • augstas izšķirtspējas plazmas spektroskopija un gaismas avoti;
 • biooptika un šķiedru optika;
 • piesārņotas atmosfēras fizika un fotoķīmija.

 • Kronvalda Bulvāris 4, Rīga, LV-1586
 • Tālrunis: +371 7033875
 • Fakss: +371 7033874

Ķīmiskās fizikas institūta līdzstrādnieku galvenie darbības virzieni:

 • nanostrukturētu materiālu īpašību un pielietojumu pētījumi;
 • skenējošās mijiedarbības mikroskopija;
 • molekulu, klāsteru, nanostruktūru un cietu vielu kvantu
 • radiācijas procesu norise cietās vielās, materiālu radiācijas izturība, spēcīgu magnētisko lauku ietekme uz radiācijas stimulētiem procesiem cietās vielās, jaunu materiālu un tehnoloģiju izstrāde kodolsintēzes enerģētikai.

 • Kronvalda bulv. 4, Rīga, LV-1586
 • Tālrunis: +371 67034890
 • Fakss: +371 67034885

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta līdzstrādnieku galvenie pētījumu virzieni:

 • mikroorganismu fizioloģija, citoloģija, bioķīmija, bioenerģētika;
 • mikrobiālās biosintēzes un vielu konversijas biotehnoloģija, bioinženierija, atjaunojamā enerģija, biodegviela;
 • mikrobioloģiskie procesi un preparāti lauksaimniecībā, kompostēšana, vides biotehnoloģija;
 • pārtikas zinātne.

 • Miera iela 3, Salaspils, Rīgas raj., LV-2169
 • Tālrunis: +371 67944988
 • Fakss: +371 67944988
 • E-pasts: office@email.lubi.edu.lv

Bioloģijas institūta līdzstrādnieku galvenie darbības virzieni:

 • Latvijas dabas resursu izpēte, to racionāla izmantošana, vides un ekoloģijas problēmas, dabas aizsardzība;
 • augu un dzīvnieku dzīvības norišu un bioloģiskās produktivitātes izpēte.

 • Tālrunis: +371 7089301; +371 7089126
 • Fakss: +371 7089302
 • E-mail: ivars.knets@rtu.lv

Galvenie pētījumu virzieni:

 • biomateriālu sintēze, implantu izgatavošana un to pētījumi in vitro un in vivo;
 • ekoloģiski nekaitīgu materiālu radīšana un pētniecība;
 • cieto bioloģisko audu (kaulaudu, skrimšļaudu) un to implantmateriālu biomehāniskā uzvedība;
 • mīksto bioloģisko audu (asinsvadu) un to implantmateriālu biomehāniskā uzvedība;
 • biomateriālu mehāniskās īpašības un to biomehāniskā saderība ar bioloģiskajiem audiem;
 • specifisku tekstila kompresijas apvalka projektēšana un tehnoloģijas izstrāde, jaunu tekstilpavedienu izveide, kuriem piemīt antitrombogēnās īpašības, kā arī ar asinsvada protēžu jaunu struktūru veidošana.

 • Āzenes iela 14, Rīga, LV-1048

Zinātniski pētnieciskā darba galvenie virzieni:

 • organiskie savienojumi un materiāli fotonikai un optoelektronikai;
 • degvielu ķīmija: biodegvielas, diodīzelis, bioetanols;
 • organiskā sintēze;
 • vides ķīmija un vides tehnoloģija.

 • Āzenes iela 14, Rīga, LV-1048

Polimērmateriālu institūta darbinieki veic zinātniskos pētījumus kompozītmateriālu veidošanās mehānisma izzināšanai, izstrādā šo materiālu iegūšanas, pārstrādes un reciklēšanas tehnoloģiskos procesus.

 • Āzenes iela 14, Rīga, LV-1048

Silikātu materiālu institūtā veic sistemātiskus pētījumus par jaunu neorganisku materiālu sintēzi, izpēti un pielietojumu. Pastiprināta uzmanība tiek veltīta pētījumiem par jaunu materiālu izstrādi no Latvijas minerālām izejvielām un neorganisko nanomateriālu ķīmijai un tehnoloģijai.

 • Āzenes iela, Rīga, LV-1048

Zinātniska darbība tiek veikta šādos virzienos:

 • lāzera starojuma inducētas fāžu pārejas un struktūras izmaiņas materiālu plānās kārtās;
 • polimēru matricas un elektrovadošu nanodaļiņu kompozītu izstrāde un pētīšana;
 • pusvadītāju materiālu pētīšanu nelīdzsvara apstākļos;
 • lāzera starojuma mijiedarbība ar cietām vielām;
 • hologrāfiskā ieraksta izpēte kristālos;
 • starojuma iedarbes izpēte uz materiālu optiskajām īpašībām;
 • optisko šķiedru optisko īpašību izpēte.
 • Āzenes iela, Rīga, LV-1048

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts nodarbojas ar mācību un zinātnisko darbu, kas saistās ar apģērbu konstruēšanu un izgatavošanas tehnoloģiju, tekstila tehnoloģiju, tekstiliju, ādlietu un koka dizaina tehnoloģiju.

 • Pulka ielā 3/3, Rīga, LV-1007
 • Tālrunis: +371 67089605
 • Fakss: +371 67089619

Biomateriālu pētniecības centrā, top „rezerves daļas” cilvēka bojāto audu un orgānu aizvietošanai.

Pamatuzdevums ir turpināt izstrādāt biomateriālus no nanodaļiņu pulveriem, metāliem, keramikas, tekstilijām, kurus var implantēt dzīvā ķermenī slimo audu aizvietošanai, pilnībā integrējot citos dzīvā organisma audos.

 • Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
 • Tālrunis: +371 63005634
 • E-pasts: Aldis.Karklins@llu.lv

Augsnes un augu zinātņu institūta darbības virzieni iekļauj arī agroķīmiskos pētījumus.

Latvijas ķīmijas žurnāli


         
Share

Lietotājvārds vai e-pasts:
Parole:
POTCPSSv
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Testa versija v2.1 © 2009 - 2010 Ķīmijas skolotājs, visas tiesības paturētas
info@kimijas-sk.lv