Testa versija v2.1
#

BURTU APZĪMĒJUMI

Iedarbības raksturojums

R1Sprādzienbīstams sausā veidā
R2Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā
R3Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā
R4Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem
R5Karsēšana var izraisīt eksploziju
R6Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē
R7Var izraisīt ugunsgrēku
R8Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku
R9Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu
R10Uzliesmojošs
R11Viegli uzliesmojošs
R12Īpaši viegli uzliesmojošs
R14Aktīvi reaģē ar ūdeni
R15Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes
R16Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem
R17Spontāni uzliesmo gaisā
R18Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu
R19Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus
R20Kaitīgs ieelpojot
R21Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu
R22Kaitīgs norijot
R23Toksisks ieelpojot
R24Toksisks, nonākot saskarē ar ādu
R25Toksisks norijot
R26Ļoti toksisks ieelpojot
R27Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu
R28Ļoti toksisks norijot
R29Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes
R30Var viegli uzliesmot lietošanas laikā
R31Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes
R32Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes
R33Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi
R34Rada apdegumus
R35Rada smagus apdegumus
R36Kairina acis
R37Kairina elpošanas sistēmu
R38Kairina ādu
R39Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi
R40Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta
R41Nopietnu bojājumu draudi acīm
R42Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu
R43Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu
R44Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē
R45Kancerogēna viela
R46Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus
R47Reproduktīvajai sistēmai toksiska viela
R48Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares
R49Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus
R50Ļoti toksisks ūdens organismiem
R51Toksisks ūdens organismiem
R52Kaitīgs ūdens organismiem
R53Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē
R54Toksisks augiem
R55Toksisks dzīvniekiem
R56Toksisks augsnes organismiem
R57Toksisks bitēm
R58Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē
R59Bīstams ozona slānim
R60Var kaitēt reproduktīvajām spējām
R61Var kaitēt augļa attīstībai
R62Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām
R63Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai
R64Var kaitēt zīdāmam bērnam
R65Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu
R66Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu
R67Tvaiki var radīt miegainību un reiboni
R68Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks

Iedarbības savienotie raksturojumi

R14/15Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes
R15/29Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes
R20/21Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R20/21/22Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R21/22Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R23/24Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R23/25Toksisks ieelpojot un norijot
R23/24/25Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R24/25Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R26/27Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R26/28Ļoti toksisks ieelpojot un norijot
R26/27/28Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R27/28Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R36/37Kairina acis un elpošanas sistēmu
R36/38Kairina acis un ādu
R36/37/38Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu
R37/38Kairina elpošanas sistēmu un ādu
R39/23Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot
R39/24Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu
R39/25Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot
R39/23/24Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R39/23/25Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot
R39/24/25Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R39/23/24/25Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R39/26Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot
R39/27Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu
R39/28Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot
R39/26/27Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R39/26/28Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot
R39/27/28Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R39/26/27/28Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot
R42/43Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu
R48/20Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības
R48/21Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu
R48/22Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības
R48/20/21Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības
R48/20/22Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības
R48/21/22Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot
R48/20/21/22Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu
R48/23Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot
R48/24Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu
R48/25Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot
R48/23/24Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R48/23/25Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot
R48/24/25Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot
R48/23/24/25Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R50/53Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē
R51/53Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē
R52/53Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē
R68/20Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot
R68/21Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu
R68/22Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot
R68/20/21Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu
R68/20/22Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot
R68/21/22Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R68/20/21/22Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot

Drošības prasību zīmes

S1Turēt noslēgtu
S2Sargāt no bērniem
S3Uzglabāt vēsā vietā
S4Neuzglabāt dzīvojamās telpās
S5Uzglabāt … (ražotājs norāda šķidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams)
S6Uzglabāt … (ražotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams)
S7Uzglabāt cieši noslēgtu
S8Uzglabāt sausu
S9Uzglabāt labi vēdināmā vietā
S12Neuzglabāt slēgtā veidā
S13Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību
S14Neuzglabāt kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas)
S15Sargāt no sasilšanas
S16Sargāt no uguns - nesmēķēt
S17Sargāt no degoša materiāla
S18Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to
S20Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu
S21Nesmēķēt, darbojoties ar vielu
S22Izvairīties no putekļu ieelpošanas
S23Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs)
S24Nepieļaut nokļūšanu uz ādas
S25Nepieļaut nokļūšanu acīs
S26Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību
S27Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu
S28Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs)
S29Aizliegts izliet kanalizācijā
S30Stingri aizliegts pievienot ūdeni
S33Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības
S35Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā
S36Izmantot piemērotu aizsargapģērbu
S37Strādāt aizsargcimdos
S38Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus
S39Valkāt acu vai sejas aizsargu
S40Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot … (norāda ražotājs)
S41Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus
S42Izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus ... (norāda ražotājs)
S43Ugunsgrēka gadījumā izmantot … (precīzi norādīt nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni")
S45Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu)
S46Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu
S47Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt … °C (norāda ražotājs)
S48Uzglabāt samitrinātu ar … (piemērotu vielu norāda ražotājs)
S49Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā
S50Nedrīkst samaisīt ar … (norāda ražotājs)
S51Izmantot tikai labi vēdināmās telpās
S52Nav ieteicams izmantot telpās uz lielām virsmām
S53Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju
S56Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā
S57Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas
S59Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju
S60Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus
S61Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas
S62Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu
S63Ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt
S64Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas)

Apvienotie drošības prasību apzīmējum

S1/2Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem
S3/7Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā
S3/9Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā
S3/9/14Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas)
S3/9/14/49Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas)
S3/9/49Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā
S3/14Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar ... (ražotājs norāda nesavietojamās vielas)
S7/8Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu
S7/9Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā
S7/47Uzglabāt cieši noslēgtu temperatūrā, kas nepārsniedz ... °C (norāda ražotājs)
S20/21Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu
S24/25Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs
S27/28Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu un skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs)
S29/35Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā
S29/56Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā
S36/37Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus
S36/39Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu
S37/39Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu
S36/37/39Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu
S47/49Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā temperatūrā, kas nepārsniedz .... °C (norāda ražotājs)

         
Share

Lietotājvārds vai e-pasts:
Parole:
POTCPSSv
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Testa versija v2.1 © 2009 - 2010 Ķīmijas skolotājs, visas tiesības paturētas
info@kimijas-sk.lv